رفع مشکل This phone number is banned | محروم یا بن شدن شماره

پیام This phone number is banned و Phone Number Flood یعنی چه و این خطا چگونه رفع میشود؟ اگر هنگام ثبت نام با پیام “فلود” یا “این شماره تلفن محروم شده است” مواجه شدیم برای رفع بن شدن شماره موبایل چیکار کنیم؟ بن شدن، محروم شدن و همچنین فلود در تلگرام که به معنی طغیان …

رفع مشکل This phone number is banned | محروم یا بن شدن شماره ادامه »